دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
معرفی

مشخصات فردی

نام : صدیقه   زیائی تربتی

سوابق تحصیلی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مرتبه علمی : استادیار

نوع همکاری : تمام وقت

صدیقه زیائی تربتی

محل خدمت:   دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

مرتبه علمی : استادیار

^